Directie

Zorgcoördinator

juf Maricarmen Dhooghe

zorg@glszandloper-gom.be 

Administratie / ICT coördinator

1ste leerjaar

Juf Sabrina De Decker
sabrina.dedecker@glszandloper-gom.be

Dag allemaal,
We zijn juf Sabrina en juf Eva. Welkom in het eerste leerjaar. Het eerste leerjaar betekent het einde van de kleutertijd en de stap naar de grote school.
Leren lezen staat centraal. Voorlezen blijft belangrijk, maar nu zullen we ook zelf leren lezen. Ook het schrijven krijgt veel aandacht.
In de lesjes wereldoriëntatie verkennen we onze eigen leefwereld. We gaan ook creatief aan het werk. Dit gebeurt in de lessen muzische vorming; Knutselen, drama, muziek, alles krijgt zijn plaats.
Maandelijks gaan we naar de bibliotheek om het lezen te stimuleren.
Een toneelvoorstelling, een sportdag en een schoolreis staan op het programma. Wil je nog meer weten over het eerste leerjaar? Kom gerust eens langs of spreek ons even aan. Je bent altijd welkom.

Juf Eva Dierick
eva.dierick@glszandloper-gom.be

2de leerjaar

In de klassen van het tweede leerjaar
staan juf Karin en juf Bibiane voor je klaar :
‘Bewerkingen tot 20, 50 maar ook tot 100
in andere lessen raken we verwonderd
over de wereld om ons heen
We gaan op ontdekking in leuke boeken,
vinden er vaak wat we zoeken
We werken samen en ook soms wel alleen,
We kijken graag naar elkaars talent
en zijn elke dag blij dat jij er ook bij bent !’

3de leerjaar

Juf Sabine Van Schependom
sabine.vanschependom@glszandloper-gom.be

Hoi allemaal, 
Welkom in het derde leerjaar! 
In het derde leerjaar leren we cijferen. Dit is een leuke manier om moeilijke oefeningen uit te rekenen. We brengen dit stapsgewijs aan. De tafels blijven ook in het derde leerjaar belangrijk.  
Naast rekenen zijn er ook lessen taal, spelling, WO en muzische vorming. Voor WO durven we al eens uitstapje te maken. We verkennen bijvoorbeeld de gemeente.  
Nieuw in het derde leerjaar is je voorbereiden op je WO-toets a.d.h.v. een tablet. We doen dus ook al aan ICT in het derde! 
In de lessen taal staat er een interview met de burgemeester op de planning. Maandelijks gaan we ook naar de bib. In de klas is er een leuke leeshoek voorzien! 
In de lessen muzo gaan we steeds creatief aan het werk met verschillende technieken. Ook staan er tijdens deze lesjes Franse liedjes op het programma. 
Heb je nog vragen? Aarzel niet om me aan te spreken! 

4de leerjaar

In het vierde leerjaar gaan we op zoek naar onze talenten en proberen we die in de verf te zetten. Zorg dragen voor elkaar staat het ganse schooljaar centraal. Respect voor iedereen primeert dan ook. We zorgen er samen voor dat elkeen in ons klasje zich goed in z’n vel voelt.
We leren rekenen tot 100 000 en maken kennis met kommagetallen tot duizendsten. Hiermee aan de slag gaan wordt een heuse uitdaging.
Veel lezen blijft uiteraard ook in onze klas heel belangrijk. De gezellige klasbieb zal daar zeker z’n steentje toe bijdragen. Met pareltjes sparen we samen voor een superlange leesketting.
In klas 4 is de natuur steeds dichtbij en niet enkel tijdens de lesjes wero. Een gezellig hoekje met tal van kamerplanten getuigt hiervan.
Het verzorgen van de schoolkippen is  een dagelijks taakje voor ons en is tevens heel plezant om te mogen doen.
In oktober vertrekken we op bostweedaagse naar Puytvoet in Sint-Niklaas. Bosexploratie en tal van andere leuke activiteiten staan er dan op het programma.
De actualiteit staat wekelijks in de kijker. Ook door samen naar Karrewiet op Ketnet te kijken brengen we de wereld een stukje dichter in de klas.
Ook kunnen wij de jongere kinderen een handje helpen. Na Nieuwjaar starten we met tandemlezen en helpen we de eersteklassers tijdens het leesproces.
We bereiden ons ook voor op de derde graad. Er moet al wat meer gestudeerd worden en we leren hoe we dat het best aanpakken. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid winnen zeker aan belang.
Knutselen, zingen, dramatiseren, groepswerk, met computers en iPads aan de slag … kortom, altijd een gezellige drukte in klas 4!

5de leerjaar

Hallo iedereen, 
Welkom in het vijfde leerjaar! 
Nieuw in dit leerjaar is het vak Frans. Stapsgewijs wordt deze taal op een leuke manier aangebracht. Op het einde van het schooljaar kan je dus al een aardig woordje Frans spreken! 
De juffen van het vijfde leerjaar richten zich ook naar verschillende technieken, dit soms in combinatie met muzische vorming. Er wordt dus wat gekookt en geknutseld! Zo maakten we al eens onze eigen chips, pepermuntjes, elektro, kaarsen, soep, haargel, badzout… 
Af en toe verlaten we de school even voor een toffe uitstap. Dat kan zijn voor een toneel, een sportdag, een leuke wandeling, een filmvoorstelling, schoolreis, een bezoek aan de kringloopwinkel…. Maandelijks doen we ook een uitstapje naar de plaatselijk bib om zo onze leeshonger te stillen. Elke week is er tijd voorzien om verder te grasduinen in deze boeken. 
Ben je benieuwd naar meer info of heb je nog vragen? Spreek ons gerust even aan voor een babbel! 

6de leerjaar

Juf Christa Van den Broeck
christa.vandenbroeck@glszandloper-gom.be

Het zesde leerjaar staat garant voor een boeiend en uitdagend jaar, als afsluiter van de lagere school.
Inhoudelijk bouwen we verder op de leerstof van de voorbije jaren, aangevuld met verdere uitdieping hierop.
Zo leren we bij taal nieuwe tekstsoorten kennen en ook heel wat wiskundige problemen trachten we op te lossen.
In de les Frans leren we de verleden tijd en tijdens de lessen wereldoriëntatie duiken we verder de geschiedenis, natuur, ruimte, … in.
Naast de theoretische leerstof bereiden we ons ook voor op de overstap naar het secundair onderwijs. We houden onszelf even een spiegel voor in onze zoektocht naar onze talenten. En die hebben we allemaal!
We bezoeken ook enkele secundaire scholen om even in realiteit kennis te maken met de volgende stap in onze studieloopbaan.
Waar we zeker naar uitkijken, zijn de bosklassen. Een midweek op stap met de klas en het zesde leerjaar van Meerdonk zorgt voor blijvende herinneringen.
Kortom, we streven ernaar om onze leerlingen mee te begeleiden in hun totale persoonsontwikkeling!

Zorg

….

LO

Meester Christophe Goris
christophe.goris@glszandloper-gom.be

Bewegen is gezond, dat is het recept van de bewegingslessen.
We ontwikkelen onze motorische vaardigheden d.m.v. verschillende spelletjes en materialen. Dit alles met een zweterig sausje ‘fun’ want bewegen moet leuk zijn.
Als bindmiddel gebruiken we een stevige portie sociale vaardigheden. We leren winnen en verliezen, volhouden maar ook sporten met en tegen elkaar.
Afwerken doen we met een toetje respect voor elkaar en het materiaal.

Middagtoezichters

Levensbeschouwelijke vakken

Islam

Ons vak bestaat uit de 6 leerdomeinen:
1. Geloofsleer
2. Aanbidding
3. Het leven van de profeet
4. Koran
5. Zedelijkheid
6. Godsdienst en cultuur
Binnen elk domein komen verschillende thema’s aanbod:
°We leren over God en het leven van Mohammed vrede zij met hem.
°Over islamitische rituelen zoals het gebed, de rituele wassing, het vasten, de bedevaart, …
°Over islamitische waarden zoals eerlijkheid, respect, solidariteit, …
°Onze feesten en de feesten van de andere levensbeschouwingen.
°Tenslotte komen ook algemenere onderwerpen aan bod zoals vriendschap, vrede, liefde, goed gedrag, …
Deze inhouden brengen we over door middel van verhalen vertellen, (groeps) opdrachten, spelvormen,…
Wanneer wij een thema afgerond hebben volgt er meestal een creatieve opdracht.

Niet-confessionele zedenleer

Niet-confessionele zedenleer is één van de levensbeschouwelijke vakken uit het verplicht keuzeaanbod in de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs. Bij het ruime(re) publiek staat het vak bekend als de les zedenleer of moraal.
In de les niet-confessionele zedenleer worden kinderen en jongeren een moreel bewustzijn en zingevend oriëntatiekader bijgebracht vanuit het vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Bij deze belangrijke leerprocessen in de vorming van de persoonlijkheid van het kind en de jongere, staat de leraar Niet-confessionele Zedenleer centraal als geëngageerd begeleider.
In de lessen komen verschillende facetten van de menselijke geest en gevoelswereld thematisch aan bod. Kritisch benaderen van de actualiteit, kennis maken met de wereldgodsdiensten, ontdekken van jezelf en de andere, het aanscherpen van historisch bewustzijn, ontwikkelen van sociale vaardigheden, zich bekwamen in argumenteren, … Het vak niet-confessionele zedenleer staat, met deze en vele andere inhoudelijke aspecten en werkgebieden, garant voor een rijke morele opvoeding.
Niet-confessionaliteit slaat op het niet-confessionele karakter, het niet (willen) gebonden zijn aan een confessie of (godsdienstige) geloofsovertuiging. De term ‘niet-confessionaliteit’ dient geplaatst binnen het leergebied van de waarde-vorming. Historisch gezien, te situeren binnen de brede gedachtestroom, zoals die sedert de periode van het renaissance-humanisme (dat ook verbonden kan worden aan verschillende stromingen in de klassieke Oudheid) en tijdens de Verlichting heeft vorm gekregen. Een dynamische gedachtestroom die tot op de dag vandaag verder evolueert.
In Vlaanderen zet de georganiseerde vrijzinnig-humanistische gemeenschap zich in voor de organisatie en de inhoudelijk kwaliteit van het vak.
Voor meer info kan u steeds terecht op:
https://www.nczedenleer.be/nl/voor-ouders/wat-is-niet-confessionele-zedenleer

Juf Ine Vercauteren
ine.vercauteren@glszandloper-gom.be

Rooms-katholieke godsdienst

In de godsdienstklas

* is iedereen anders maar even belangrijk.

* wordt elke mening gerespecteerd en dat vormt de basis voor vriendschap.

* verkennen we ons geloof en zetten we het neer op een eigentijdse wijze.

* leven we vanuit ons hart en hebben we zo aandacht voor andere religies, levensbeschouwingen en culturen.

* leren we dat we allemaal een deel zijn van het geheel en daardoor een sterke verbondenheid voelen met al wat is.

* leren we Jezus kennen zoals Hij tussen de mensen heeft geleefd en leeft: zijn liefde, zijn dienstbaarheid, zijn liefde voor armen en kleinen, zijn bereidheid tot vergeving en verzoening,…

* gaan we samen op weg om het Christusbewustzijn in ons dagelijks leven te ervaren, te beleven en toe te passen.

* leren we door Jezus God kennen en omgekeerd.

* leren we de Bijbel zien als woord voor deze tijd, voor ons leven nu.

* leren we communiceren over onze gevoelens, onze mening, ons geloof.

Protestantse godsdienst

Ons vak wordt ook wel ‘pego’ genoemd wat betekent: ‘ Protestants evangelisch godsdienstonderwijs’.
Omdat in België het Protestantisme minder bekend is, hebben we meestal kleine klasjes van 1 tot 4 leerlingen.
Wat doen we in de godsdienstles?
– Per leerjaar werken we rond een levensbeschouwelijk jaarthema zoals:
‘In vertrouwen op weg gaan’; ‘Verlangen naar Gods Koninkrijk’; ‘geloof, hoop en liefde’ …
– Per periode (= tijd tussen 2 vakanties) komen ook pedagogische en sociale thema’s aan bod zoals: ‘vriendschap’; ‘anders zijn’; ‘ pesten, ruzie en conflicten’; ‘waarden en normen’; ‘gevoelens’ …
– In de godsdienstles maken kinderen kennis met verhalen uit de bijbel die aansluiten bij het thema. We beschouwen die thema’s in de tijd van de bijbel en in onze tijd. We praten met de kinderen over wat die verhalen bij hen oproepen. Want hun eigen ervaringen en ideeën zijn de bouwstenen om hun eigen weg te vinden in het leven; en hun eigen Godsbeeld en visie te vormen. De verwerking gebeurt via werkblaadjes die we verzamelen in een boekje; of via een creatieve activiteit zoals schilderen, knutselen, boetseren, een gerecht bereiden en proeven, … ,zingen of een spel spelen

Juf Bettina Van Hoornyck
bettina.vanhoornyck@glszandloper-gom.be